יג' אלול רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל הבן איש חי - וידאו

בן איש חי - רבינו יוסף חיים
הבן איש חי נולד בשנת תקצ"ד והלך לבית עולמו בגיל 75 ב-יג' אלול תרס"ט (1834-1909).
רבינו יוסף חיים נולד לאביו רבי אליהו וסבו רבי משה חיים. כבר בגיל צעיר היה עילוי ומעשה שפעם אחת התווכח עם אחותו מי ידליק את נר ההבדלה. אמר לו אביו אם תאמר חידוש על ההבדלה תינתן לך הרשות להדליק את הנר. אמר רבי יוסף חיים - סדר ברכת ההבדלה "יבנה" יין בשמים נר הבדלה. כיון שהפה הכי נמוך לאחר מכן האף אחר כך עיניים ואחר כך המח. וכן הפה הוא חוש גשמי האף יותר רוחני ולכן מריח למרחוק, אחר כך העיניים יותר רוחניים כיון שרואים לאופק והמח הכי רוחני שהוא זוכר מה היה בעבר וכן זוכר מה נמצא מאחרי ההרים.
בן איש חי - רבינו יוסף חיים 
בגיל 14 כבר התקבל לישיבת בית זלכה של הרב עבדאלה סומך. ולימים שאלו רבו מה שרש נשמתו והלה ענה- שהוא משורש חזקיה המלך שתקע חרב בכותלי בית המדרש ואמר מי שלא ילמד תיתקע בו חרב זו. ולכן לרב עבדאלה סומך ישנה ישיבה שלומדים בה מאות תלמידים.
בהיותו בגיל צעיר נשלחה שאלה לאביו מירושלים לגבי אתרוג של שותפים שאחד מהם יתום קטן, רבי יוסף חיים עלה לעלית ביתם וכתב תשובה ושלח לירושלים. כאשר רצה גם האב לשלוח, כתבו לו חכמי ירושלים שכבר הקדים אותו בנו, שעתיד להיות גדול בישראל על פי תשובתו.
בגיל 17 נשא את רחל אחות הרב עבדאלה סומך ונולדו להם בן ובת.
בנו רבי יעקב היה בקי בקבלה מעשית, והיה משתמש בשמות. ורבי יוסף חיים העיר לו על כך. ואמר "המשתמש בתגא חלף". ואכן רבי יעקב נפטר בגיל צעיר יחסית.
הרב התפרנס משותפות בעסק עם ארבעת אחיו. לימים העסק פשט את הרגל, אחיו ברחו, והשלטונות שמו את הרב במעצר שבועיים ימים מבודד ללא איש. הרב למד בזמן זה כל שעות היום קבלה. לאחר בדיקה שחררוהו השלטונות. ובצר לו עשה תענית חלום על מה ולמה ועל איזה עוון נגזר עליו לשבת במעצר. גילו לו בחלום שהיו לו בכלא בנים רוחניים, ניצוצות קדושה לפדות ולכן היה צריך לעסוק בתורה בכלא. אך אם היה עוסק יותר בהתמדה בביתו היה יכול לפדות את ניצוצות הקדושה מביתו. מכאן ואילך קיבל על עצמו להתבודד בביתו ולא יצא במשך 7 שנים אף לדרשות. והרב רמז זאת במעשה המובא בספר "נפלאים מעשיך". ישנה גירסה שהרב לא יצא מביתו שבע שנים לאחר פטירת אימו בהיותו בן 48.
בהיותו בגיל 25 נפטר אביו ולאחר השבעה דרש את דרשתו הראשונה ברבים ומכאן ואילך לא פסק פומיא מזיכוי הרבים.
בכל יום לאחר התפילה בנץ היה מוסר שיעור שעה וחצי בשולחן ערוך עין יעקב וחק לישראל.
וכן לאחר המנחה היה דורש שעה דרשה בפרשת השבוע סיפורים ומשלים.
בכל שבת היה דורש בבית כנסת "צאלת אל זעירי" שמנה אלף איש שלש שעות דרוש הלכה מוסר סיפורים ומשלים.
ובארבע שבתות השנה שבת שובה שבת זכור שבת הגדול ושבת כלה, היה דורש בבית הכנסת הגדול "צאלת אל כבירי" שמנה 10,000 מקומות ישיבה מספר שעות. דרשה המתאימה לכל שכבות העם.
בהיות הרב בן 35 עלה יחד עם אחיו לארץ ישראל להשתטח על קברות הצדיקים. ובציון הבן יהוידע בגליל, נודע לו שהוא משרש הבן יהוידע ומכאן ואילך קרא לכל ספריו מפסוקים הקשורים לבן יהוידע. בן איש חי, רב פעלים, מקבצאל, ועוד.
הספר של הרב שהכי נפוץ בקרב העם הוא ספר בן איש חי דרוש והלכה לפרשיות השבוע המחולק לשתי שנים. הלומדים בספר מרגישים קדושה מיוחדת. ולספר זה יש חן מיוחד.
ומכאן שמו הבן איש חי.
בבית הכנסת בית אהרן בבית ישראל בירושלים עיר הקודש, ישנו שיעור בכל מוצאי שבת למעלה מ-50 שנה בספרי הבן איש חי. בתחילה לומדים את הפרשה בבן איש חי המתאימה לאותו שבוע, לאחר מכן לומדים קטע בעוד יוסף חי ולאחר מכן בספר בן יהוידע. שיעור זה התחיל מהרב צדקה חוצין, לרבי יהודה צדקא ולרב משה צדקה עד היום. לימים רצה רבי יהודה צדקה להחליף את הלימוד, לשולחן ערוך. הבן איש חי בא בחלום לאחד החכמים בעיר ושאלו מדוע רבי יהודה צדקה רוצה להחליף את השיעור הזה שעושה לי נחת רוח גדול בשמים. אותו חכם סיפר זאת לרבי יהודה צדקה, והלה חזר ללימוד בספרי הבן איש חי (מקורות- שמעתי באזני מהרב משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף).
הבן איש חי חיבר את השיר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי "ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי" ושיר זה התפרסם והתקבל בכל תפוצות ישראל.
הבן איש חי חיבר כ-80 ספרים ולמעלה מחמישים מהם יצאו לאור. וחלקם עדיין בכתובים.
את הספר "תורה לשמה" חיבר הרב בהעלמת שמו והזכיר ששם המחבר הוא "יחזקאל כוחלי". גימטריא "יחזקאל כוחלי" עולה "יוסף חיים". המסורת אומרת שהבן איש חי הוא מחבר הספר. בפרט שהוא כתב שמצא כתבים אלו והחליט להדפיסם. רבי יהודה צדקה זצ"ל שהיה שאר של אחות הבן איש חי, לעת זקנותו למד את כל ספר רב עפלים וכן תורה לשמה ואמר שברור לו שהבן איש חי הוא המחבר כיון שהסגנון דומה מאוד.
הסיבה שהבן איש חי העלים את שמו מכיון שרצה שיחשב לתורה לשמה ממש.
הגביר יוסף אברהם מכלכותא היה מוכן לתרום סכום של כסף לבניית בניין בירושלים. הרב בן ציון חזן חשב לפתוח בית חולים, אך לאחר התייעצות עם הבן איש חי, קבע הרב שמוסד שידאג לגוף ישנם הרבה שיעשו, בית שידאג לנשמה אין הרבה שייבנו. ולכן קנו את השטח של ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה ובנו שם ישיבה.


רבינו יוסף חיים שילב בתורתו פשט רמז דרש וסוד. ולשיטתו יש ללמד גם את העם בכל חלקי התורה. כולל חלק הסוד.
הרב היה חסיד וקדוש והיה מדקדק בכל מעשיו ובכל דרכיו. והדבר בא לידי ביטוי בספרו בן איש חי שכתב הרב כיצד ינהג איש ישראל בכל דרכיו ומעשיו בתפילה, במעשי היום יום שינה אכילה ובכל המצוות.
זכות רבינו יוסף יגן עלינו ועל כל עם ישאל אמן.
הדליקו נר לכבוד הצדיק
להורדה 17 ספרים של הבן איש חי היברו בוקס. לאחר המעבר חפש יוסף חיים (שימו לב- חיפוש- "בן איש חי" יתן פחות תוצאות)